Publications in 2019

Journal Publications

Yang Luo, Qing Xiao, Guangyu Shi, Li Wen, Daoyi Chen, Guang Pan
"A fluid-structure interaction solver for the study on a passively deformed fish fin with non-uniformly distributed stiffness"
Journal of Fluids and Structures, DOI:10.1016/j.jfluidstructs.2019.102778, 2019.
Ziqi Wang, Dangxiao Wang, Yu Zhang, Jiaqi Liu, Li Wen, Weiliang Xu, Yuru Zhang
"A Three-Fingered Force Feedback Glove using Fiber-reinforced Soft Bending Actuators"
IEEE Transactions on Industrial Electronics, DOI: 10.1109/TIE.2019.2924860,2019.7.
Zheyuan Gong, Bohan Chen, Jiaqi Liu, Xi Fang, Zemin Liu, Tianmiao Wang and Li Wen*
"An Opposite-Bending-and-Extension Soft Robotic Manipulator for Delicate Grasping in Shallow Water"
Frontiers in Robotics and AI, DOI:10.3389/frobt, 2019.4.
Xingyu Chen, Junzhi Yu, Shihan Kong, Zhengxing Wu, Xi Fang and Li Wen
"Towards Real-Time Advancement of Underwater Visual Quality with GAN"
IEEE Transactions on Industrial Electronics, DOI:10.1109/tie.2019.2893840, 2019.
Weining Miao, Dianyu Wang, Zemin Liu, Zhongpeng Zhu, Can Wang Li Wen, Shuang Zheng, Ye Tian and Lei Jiang.
"Bioinspired Self-Healing Liquid Films for Ultra-Dura-ble Electronics"
ACS Nano, DOI: 10.1021/acsnano.8b08911,2019.

Conferences and Proceedings

Zemin Liu, Wenguang Sun, Ziyu Ren, Kainan Hu, Tianmiao Wang and Li Wen*
“ A Bio-inspired Robotic Fish Fin with Mechanosensation Using Conductive Liquid-Metal-Infused Soft Actuators”
IEEE-CYBER, 2019, DOI: 10.1109/CYBER46603.2019.9066766.
Siqi Wang, Lei Li, Yufeng Chen, Yueping Wang, Wenguang Sun, Junfei Xiao, Dylan Wainwright, Tianmiao Wang, Robert J. Wood; and Li Wen*
“ A bio-robotic remora disc with attachment and detachment capabilities for reversible underwater hitchhiking”
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), DOI:10.1109/icra.2019.8793703,2019.
Xi Fang, Zemin Liu, Yufei Hao, Hui Yang, Jiaqi Liu; and Li Wen*
“ A Soft Actuator with Tunable Mechanical Configurations for Object Grasping Based on Sensory Feedback”
IEEE International Conference on Soft Robotics (RoboSoft), DOI:10.1109/robosoft.2019.8722761.
Wang, Siqi; Li, Lei; Chen, Yufeng; Kenaley, Chris; Wainwright, Dylan; Wood, Robert; and Li Wen*
“ The detachment of remora: kinematics, dynamics, and a bio-robotic model”
Annual Meeting of Society of Integrative Orgasmic Biology, USA, 2019, 59: E241-E241.