Publications in 2014

Journal Publications

Ruoxin Li, Qing Xiao, Yuanchuan Liu, Jianxin Hu, Lijun Li, Gen Li, Hao Liu, Kainan Hu and Li Wen
"A Multi-Body Dynamics based numerical modelling tool for solving aquatic biomimetic problems"
Bioinspiration Biomimetics, in press, 2018.
Li Wen*, Ziyu Ren, Valentina Di Santo, Kainan Hu, Tao Yuan, Tianmiao Wang, George V. Lauder.
"Understanding Fish Linear Acceleration Using an Undulatory Bio-robotic Model with Soft Fluidic Elastomer Actuated Morphing Median Fins"
Soft Robotics , DOI: 10.1089/soro.2017.0085, 2018.
Yufei Hao, Zheyuan Gong, Zhexin Xie, Shaoya Guan, Xingbang Yang, Tianmiao Wang and Li Wen
"A Soft Pneumatic Robotic Gripper with Variable Effective Length"
Journal of Bionic Engineering, Volume 15, Issue 2, pp 220–235, 2018.
Journal cover article.
Zheyuan Gong, Jiahui Cheng, Xingyu Chen, Wenguang Sun, Xi Fang, Kainan Hu, Zhexin Xie, Tianmiao Wang and Li Wen
"A bio-inspired soft robotic arm: kinematic modeling and hydrodynamic experiments"
Journal of Bionic Engineering  , Volume 15, Issue 2, pp 204–219, 2018.
Yufei Hao, Tianmiao Wang, Zhexin Xie, Wenguang Sun, Zemin Liu, Xi Fang, Mingxuan Yang and Li Wen
"A eutectic-alloy-infused soft actuator with sensing, tunable degrees of freedom, and stiffness properties"
Journal of Micromechanics and Microengineering, 28 024004, 2018.

Conferences and Proceedings

Zheyuan Gong, Jiahui Cheng, Kainan Hu, Tianmiao Wang and Li Wen*
“An Inverse Kinematics Method of a Soft Robotic Arm with Three-dimensional Locomotion for Underwater Manipulation”
IEEE International Conference on Soft Robotics (RoboSoft 2018), accepted, 2018.
Yu Zhang, Dangxiao Wang*, Ziqi Wang, Yueping Wang, Li Wen* and Yuru Zhang
“A Two-Fingered Force Feedback Glove using Soft Actuators”
World Haptics, in press, 2018.
ZHEXIN, X; DOMEL, A; WENGUANG, S; KNUBBEN, E; WEAVER, J; BERTOLDI, K; and Wen, L*
“A Bio-inspired Soft Robotic Gripper Inspired by the Cephalopod Tentacles”
Annual Meeting of Society of Integrative Orgasmic Biology, San Fransisco, CA, USA, in press, 2018.
TAO, Y; KAINAN, H*; DI SATO, V; YUFEI, H; ZIYU, R; LAUDER, G; and Wen, L*
“A Bioinspired Robotic Fish Fin with Mechanosensensation Using Conductive Liquid-Metal-Infused Soft Actuators”
Annual Meeting of Society of Integrative Orgasmic Biology, San Fransisco, CA, USA, in press, 2018.