Biomechanics and Soft Robotics Lab

Publications in 2019

Journal Publications

Xingyu Chen, Junzhi Yu, Shihan Kong, Zhengxing Wu, Xi Fang and Li Wen
"Towards Real-Time Advancement of Underwater Visual Quality with GAN"
IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2019, in press.
Weining Miao, Dianyu Wang, Zemin Liu, Zhongpeng Zhu, Can Wang Li Wen, Shuang Zheng, Ye Tian and Lei Jiang.
"Bioinspired Self-Healing Liquid Films for Ultra-Dura-ble Electronics"
ACS Nano, DOI: 10.1021/acsnano.8b08911, 2019.

Conferences and Proceedings

Siqi Wang, Lei Li, Yufeng Chen, Yueping Wang, Wenguang Sun, Junfei Xiao, Dylan Wainwright, Tianmiao Wang, Robert J. Wood; and Li Wen*
“A bio-robotic remora disc with attachment and detachment capabilities for reversible underwater hitchhiking”
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), in press, 2019.
Xi Fang, Zemin Liu, Yufei Hao, Hui Yang, Jiaqi Liu; and Li Wen*
“A Soft Actuator with Tunable Mechanical Configurations for Object Grasping Based on Sensory Feedback”
IEEE International Conference on Soft Robotics (RoboSoft), in press, 2019.
Wang, Siqi; Li, Lei; Chen, Yufeng; Kenaley, Chris; Wainwright, Dylan; Wood, Robert; and Li Wen*
“The detachment of remora: kinematics, dynamics, and a bio-robotic model”
Annual Meeting of Society of Integrative Orgasmic Biology, USA, in press, 2019.