Biomechanics and Soft Robotics Lab

Publications in 2019

Journal Publications

Ziqi Wang, Dangxiao Wang*, Yu Zhang, Jiaqi Liu, Li Wen, Weiliang Xu and Yuru Zhang.
"A Three-Fingered Force Feedback Glove using Fiber-reinforced Soft Bending Actuators"
IEEE Transactions on Industrial Electronics, DOI: 10.1109/TIE.2019.2924860, 2019.
Xingyu Chen, Junzhi Yu, Shihan Kong, Zhengxing Wu, Xi Fang and Li Wen
"Towards Real-Time Advancement of Underwater Visual Quality with GAN"
IEEE Transactions on Industrial Electronics, DOI:10.1109/TIE.2019.2893840, 2019.
Weining Miao, Dianyu Wang, Zemin Liu, Zhongpeng Zhu, Can Wang Li Wen, Shuang Zheng, Ye Tian and Lei Jiang.
"Bioinspired Self-Healing Liquid Films for Ultra-Dura-ble Electronics"
ACS Nano, DOI: 10.1021/acsnano.8b08911, 2019.

Conferences and Proceedings

Zemin Liu, Wenguang Sun, Ziyu Ren, Kainan Hu, Tianmiao Wang, and Li Wen*
“A Bio-inspired Robotic Fish Fin with Mechanosensation Using Conductive Liquid-Metal-Infused Soft Actuators”
IEEE International Conference on CYBER (IEEE-CYBER), in press, 2019.
Best conference paper award!
Siqi Wang, Lei Li, Yufeng Chen, Yueping Wang, Wenguang Sun, Junfei Xiao, Dylan Wainwright, Tianmiao Wang, Robert J. Wood; and Li Wen*
“A bio-robotic remora disc with attachment and detachment capabilities for reversible underwater hitchhiking”
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), in press, 2019.
Xi Fang, Zemin Liu, Yufei Hao, Hui Yang, Jiaqi Liu; and Li Wen*
“A Soft Actuator with Tunable Mechanical Configurations for Object Grasping Based on Sensory Feedback”
IEEE International Conference on Soft Robotics (RoboSoft), in press, 2019.
Wang, Siqi; Li, Lei; Chen, Yufeng; Kenaley, Chris; Wainwright, Dylan; Wood, Robert; and Li Wen*
“The detachment of remora: kinematics, dynamics, and a bio-robotic model”
Annual Meeting of Society of Integrative Orgasmic Biology, USA, in press, 2019.