Publications in 2021

Rui Chen, Zean Yuan, Jianglong Guo, Long Bai, Xinyu Zhu, Fuqiang Liu, PU Hua-Yan, Liming Xin, PENG Yan, Jun Luo, Li Wen, and Yu Sun
"Legless soft robots capable of rapid, continuous, and steered jumping"
Nature Communications2021, 12: 7028
Featured Article in Nature Communications!
Wenguang Sun, Gang Wang, Feiyang Yuan, Siqi Wang, Qiao Zheng, Kuang Wang, Fei Pan, Junzhi Yu, and Li Wen*
"A biomimetic fish finlet with liquid metal soft sensor for proprioception and underwater sensing"
Bioinspiration & BiomimeticsAccepted, 2021
https://doi.org/10.1088/1748-3190/ac220f
Jiajie Guo, Zheng Chen, Qining Wang, Li Wen, Jun Zhang, Jianguo Zhao
"Introduction to the focused section on flexible mechatronics for robotics"
International Journal of intelligent Robotics and Applications
https://doi.org/10.1007/s41315-021-00202-2
Hui Yang, Jiaqi Liu, Xi Fang, Zheyuan Gong, Shiqiang Wang, Shihan Kong, Junzhi Yu, Li Wen*
"Prediction model-based learning adaptive control for underwater grasping of a soft manipulator"
International Journal of intelligent Robotics and ApplicationsDOI: 10.1007/s41315-021-00194-z, 2021
Journal Best Paper Award
Bin Fang, Fuchun Sun, Linyuan Wu, Fukang Liu, Xiangxiang Wang, Haiming Huang, Wenbing Huang, Huaping Liu,
and Li Wen

"Multimode Grasping Soft Gripper Achieved by Layer Jamming Structure and Tendon-Driven Mechanism"
Soft RoboticsDOI: 10.1089/soro.2020.0065, 2021.
Bin Fang*, Cheng Fang, Li Wen, Poramate Manoonpong
"Integrated, Multi-modal and Sensorimotor Coordination for Enhanced Human-Robot Interaction"
Frontiers in Neurorobotics15(42),2021. DOI: 10.3389/fnbot.2021.673659.
Bohan Chen, Zhuyin Shao, Zhexin Xie, Jiaqi Liu, Fei Pan, Liwen He, Li Zhang, Yanming Zhang, Xuechen Ling, Fujun Peng,
Weidong Yun, and Li Wen*

"Soft origami gripper with variable effective length"
Advanced Intelligent SystemsDOI: 10.1002/aisy.202000251, 2021.
Zhexin Xie, bohan chen, Jiaqi Liu, feiyang yuan, Zhuyin Shao, Hui Yang, August G Domel, Jingfeng Zhang, and Li Wen*
"A tapered soft robotic oropharyngeal swab for throat testing"
IEEE Robotics & Automation Magazine28(1):90-100, 2021.DOI: 10.1109/MRA.2020.3044914.
Wang Siqi, Zhao Wei, Wainwright, D. K, Xu Haoyuan, Li Lei, Sun Wenguang, and Wen Li*
"An untethered remora-inspired suckerfish robot: locomotor effects of the disc pad, undulatory body, and pectoral fins"
INTEGRATIVE AND COMPARATIVE BIOLOGY2021, 61: E958-E959
Li Lei, Wang Siqi, Chen Bohan, Song Shanyuan, Zhao Wei, and Wen Li*
"The biomimetic remora disc with independent compartment enables an aerial-aquatic quadrotor robot perching to diverse complex surfaces"
INTEGRATIVE AND COMPARATIVE BIOLOGY2021, 61: E528-E529.
Shiqiang Wang, Yongqi Shi, and Li Wen*
"Physical Intelligence in Biomechanics"
International Workshop on Embodied Intelligence 2021doi:10.1088/1757-899X/1261/1/012012