Publications in 2023

Zhexin Xie, Feiyang Yuan, Jiaqi Liu, Lufeng Tian, Bohan Chen, Zhongqiang Fu, Sizhe Mao, Tongtong Jin, Yun Wang, Xia He, Gang Wang, Yanru Mo, Xilun Ding, Yihui Zhang, Cecilia Laschi, Li Wen*
“Octopus-inspired sensorized soft arm for environmental interaction”
Science Robotics29 Nov 2023, Vol 8, Issue 84, DOI: 10.1126/scirobotics.adh7852
Click on the links below for media coverage of this research:
Nature News:https://www.nature.com/articles/d41586-023-03759-z
Tech Xplore:https://techxplore.com/news/2023-11-octopus-inspired-robot-arm-toy-shark.html
Guorui Li*, Tuck-Whye Wong, Benjamin Shih, Chunyu Guo, Luwen Wang, Jiaqi Liu, Tao Wang, Xiaobo Liu, Jiayao Yan, Baosheng Wu, Fajun Yu, Yunsai Chen, Yiming Liang, Yaoting Xue, Chengjun Wang, Shunping He, Li Wen, Michael T. Tolley, A-Man Zhang, Cecilia Laschi, and Tiefeng Li*
“Bioinspired soft robots for deep-sea exploration”
Nature Communications14, Article number: 7097 (2023), DOI: 10.1038/s41467-023-42882-3
Hui Yang, Jiaqi Liu, Wenbo Liu, Weirui Liu, Zilong Deng, Yunzhi Ling, Changan Wang, Meixia Wu, Lihui Wang*, and Li Wen*
“Compliant Grasping Control for a Tactile Self-Sensing Soft Gripper”
Soft Robotics28 Sep 2023, DOI: 10.1089/soro.2022.0221
Jiaqi Liu, Zhuheng Song, Yue Lu, Hui Yang, Xingyu Chen, Youning Duo, Bohan Chen, Shihan Kong, Zhuyin Shao, Zheyuan Gong, Shiqiang Wang, Xilun Ding, Junzhi Yu, and Li Wen*
“An Underwater Robotic System With a Soft Continuum Manipulator for Autonomous Aquatic Grasping”
IEEE/ASME Transactions on Mechatronics24 October 2023, DOI: 10.1109/TMECH.2023.3321054
Lei Li, Wenbo Liu, Bocheng Tian, Peiyu Hu, Wenzhuo Gao, Yuchen Liu, Fuqiang Yang, Youning Duo, Hongru Cai, Yiyuan Zhang, Zhouhao Zhang, Zimo Li, and Li Wen*
“An Aerial–Aquatic Hitchhiking Robot with Remora-Inspired Tactile Sensors and Thrust Vectoring Units”
ADVANCED INTELLIGENT SYSTEMS2023, DOI: 10.1002/aisy.202300381
Wenbo Liu, Youning Duo, Xingyu Chen, Bohan Chen, Tianzhao Bu, Lei Li, Jinxi Duan, Zonghao Zuo, Yun Wang, Bin Fang, Fuchun Sun, Kun Xu, Xilun Ding, Chi Zhang, and Li Wen*
“An Intelligent Robotic System Capable of Sensing and Describing Objects Based on Bimodal, Self-Powered Flexible Sensors”
Advanced Functional Materials24 August 2023, DOI: 10.1002/adfm.202306368
Yunhua Zhao, Li Wen
“Adaptive Tracking Control of Dielectric Elastomer Soft Actuators with Viscoelastic Hysteresis Compensation”
Robotics: Science and Systems, Daegu, Republic of Korea2023, DOI: 10.15607/RSS.2023.XIX.093
Shiqiang Wang, Cong Zhao, Shiqing Liu, Yuntong Li, Zhexin Xie, Lie Chen, Xiao Yu, Feiyang Yuan, Qiyi Zhang, Mingjie Liu, and Li Wen
“A wearable glove with electrothermal controlled ionogels for adhesive gripping”
Advanced Intelligent SystemsAccepted, 2023.
Xiyue Zou, Li Wen, and Bin Hu
“A Bulk Acoustic Wave Strain Sensor for Near-field Passive Wireless Sensing”
Sensors8 (23), 2023, DOI:10.3390/s23083904
Zhexin Xie, Muralidharan Mohanakrishnan, Peiyi Wang, Jiaqi Liu, Wenci Xin, Zhiqiang Tang, Li Wen, and Cecilia Laschi
"Soft Robotic Arm With Extensible Stiffening Layer"
IEEE Robotics and Automation LettersVolume: 8, Issue: 6, June 2023, DOI: 10.1109/LRA.2023.3268012
Yunhua Zhao and Li Wen
"Dynamic modeling with quantifying dissipated power density and experimental validation of dielectric elastomer actuators"
Smart Mater. Struct.32 055013, 2023.
Xiyue Zou, Bin Hu, and Li Wen
"A Passive Wireless Sensing Method based on Magnetic Resonance Coupling and Bulk Acoustic Wave Device"
IEEE SensorsAccepted, 2023.