Publications in 2022

Wenbo Pang, Shiwei Xu, Jun Wu, Renheng Bo, Tianqi Jin, Yue Xiao, Zhi Liu, Fan Zhang, Xu Cheng, Ke Bai, Honglie Song, Zhaoguo Xue, Li Wen, and Yihui Zhang*
"A soft microrobot with highly-deformable 3D actuators for climbing and transitioning complex surfaces"
The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)November 28, 2022, 119(49)e2215028119
https://doi.org/10.1073/pnas.2215028119
Yiyuan Zhang, HaonanZhang, Kuang Wang, Yuchen Liu, Yanru Mo and Li Wen*
"Design, fabrication, and characterization of a hydrostatic electroactive soft actuator for bio-inspired robots"
Biomimetic Intelligence and RoboticsAccepted 5 October 2022
Wenbo Liu, Youning Duo, Jiaqi Liu, Feiyang Yuan,Lei Li, Luchen Li, Gang Wang, Bohan Chen, Siqi Wang, Hui Yang, Yuchen Liu, Yanru Mo, Yun Wang, Bin Fang, Fuchun Sun, Xilun Ding, Chi Zhang, and Li Wen*
"Touchless interactive teaching of soft robots through flexible bimodal sensory interfaces"
Nature Communications13, Article number: 5030(2022)
Yongqi Shi†, Gang Wang† , Wenguang Sun†, Yunfeng Ya, Shuhan Liu, Jiongjie Fang, Feiyang Yuan, Youning Duo,
and Li Wen*

"A Miniature Soft Sensor with Origami-Inspired Self-Folding Parallel Mechanism"
Micromachines2022, 13, 1188
Lei Li╪, Siqi Wang╪, Yiyuan Zhang╪, Shanyuan Song╪, Chuqian Wang, Shaochang Tan, Wei Zhao, Gang Wang, Wenguang
Sun, Fuqiang Yang, Jiaqi Liu, Bohan Chen, Haoyuan Xu, Pham Nguyen, Mirko Kovac, and Li Wen*

"Aerial-aquatic robots capable of crossing the air-water boundary and hitchhiking on surfaces"
Science RoboticsVol 7, Issue 66, DOI: 10.1126/scirobotics.abm6695
Click on the links below for media coverage of this research:
Science Magazine video: https://www.science.org/content/article/little-bot-can-hitchhike-swim-and-swoop-ease
Popular science: https://www.popsci.com/technology/drone-modeled-after-remora/
New scientist: https://www.newscientist.com/article/2320472-robot-can-fly-swim-or-hitch-a-ride-by-sticking-to-other-objects/
Tech Xplore: https://techxplore.com/news/2022-05-quadcopter-air-underwater-suction-cup.html
New Atlas: https://newatlas.com/drones/amphibious-drone-remora-disc/
Li Wen, Sun Wenguang
"Editorial: Focus on research from China in Bioinspiration & Biomimetics"
Bioinspiration & BiomimeticsAccepted
Wang Shiqiang, Xie Zhexin, Yuan Feiyang, et al.
"Bio-inspired physical intelligence for soft robotics"(in Chinese)
Chin Sci Bull2022, 67: 1–17, doi: 10.1360/TB-2021-1217
https://www.sciengine.com/publisher/scp/journal/CSB/doi/10.1360/TB-2021-1217?slug=fulltext
Siqi Wang, Lei Li, Wei Zhao, Yiyuan Zhang, and Li Wen*
"A biomimetic remora disc with tunable, reversible adhesion for surface sliding and skimming"
Bioinspiration & BiomimeticsAccepted, 4 January 2022
Barbara Mazzolai, Federico Carpi, Koichi Suzumori, Matteo Cianchetti, Thomas Speck, Stoyan K.Smoukov, Ingo Burgert, Tobias Keplinger, Gilberto De Freitas Siqueira, Felix Vanneste, Olivier Goury, Christian Duriez, Thrishantha Nanayakkara, Bram Vanderborght, Joost Brancart, Seppe Terryn, Steven Rich, Ruiyuan Liu, Keniro Fukuda, Takao Someya, Marcello Calisti, Cecilia Laschi, Wenguang Sun, Gang Wang, Li Wen, Robert Baines, Sreekalvan Patiballa, Rebecca Kramer-Bottiglio, Daniela Rus, Peer Fischer, Friedrich C.Simmel, and Andreas Lendlein
"Roadmap on Soft Robotics: multifunctionality, adaptability and growth without borders"
Multifunctional MaterialsAccepted, 2022
https://doi.org/10.1088/2399-7532/ac4c95
Haoyuan Xu, Fuqiang Yang, Yiyuan Zhang, Xinyu Jiang, and Li Wen*
"A biomimetic suction cup with a V-notch structure inspired by the net-winged midge larvae"
IEEE Robotics and Automation LettersDOI:10.1109/LRA.2022.3146936, 2022