Publications in 2024

Bohan Chen, Ziming Chen, Xingyu Chen, Sizhe Mao, Fei Pan, Lei Li, Wenbo Liu, Huasong Min, Xilun Ding, Bin Fang*, Fuchun Sun*, and Li Wen*
“Teleoperation of an Anthropomorphic Robot Hand with a Metamorphic Palm and Tunable-Stiffness Soft Fingers”
Soft Robotics2024, DOI: 10.1089/soro.2023.0062
Xiyue Zou, Li Wen, Yan Zhang, and Bin Hu
“Modeling and Signal Processing of Bulk Acoustic Wave Passive Wireless Strain Sensors”
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement2024, DOI: 10.1109/TIM.2024.3366286
Marcello Calisti* and Li Wen
“The future of bio-inspired robotics: an early career scientists’ perspective”
Front. Robot. AI13 February 2024, DOI: 10.3389/frobt.2024.1370948
Zonghao Zuo, Xia He, Haoxuan Wang, Zhuyin Shao, Jiaqi Liu, Qiyi Zhang, Fei Pan, and Li Wen*
“A Nitinol-Embedded Wearable Soft Robotic Gripper for Deep-Sea Manipulation: A Wearable Device for Deep-Sea Delicate Operation”
IEEE Robotics & Automation Magazine26 January 2024, DOI: 10.1109/MRA.2024.3351477
Yun Wang, Gang Wang, Weihan Ge, Jinxi Duan, and Li Wen*
“Perceived Safety Assessment of Interactive Motions in Human–Soft Robot Interaction”
Biomimetics2024, 9, 58. DOI: 10.3390/biomimetics9010058